Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Мащабен социален проект ще реализира община Лясковец 09.09.2015 Мащабен социален проект ще реализира община Лясковец Община Лясковец получава финансиране в размер на 500 000 лева за мащабен социален проект за предоставяне на социални услуги в домашна среда на 73 жители на общината. Община Лясковец е одобрена за финансиране на проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Това е първият мащабен социален проект в новия програмен период, по който общината получава безвъзмездна финансова помощ в размер на 497 715,03 лева. Проектът бе подаден по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот ”, по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Срокът за реализация му е 27 месеца, а териториалния обхват включва всички населени места от общината. Проектът е насочен към усъвършенстване и интегриране на предлаганите социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за независимост и социално включване. Общата цел е създаване на условия за подобряване качеството на живот на лица и деца с трайни увреждания, на хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора, чрез надграждане на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, предлагащо почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за комунално-битова помощ. Проектът предвижда разширяване на капацитета на звеното за социални услуги в домашна среда, което функционира в сградата на Домашния социален патронаж в Лясковец. Освен строително-ремонтни работи на помещенията, се предвижда закупуване на офис оборудване за пълноценно функциониране на звеното за социални услуги, където ще работят наетите 4 експерти: социален работник, психолог, медицинска сестра и технически секретар. За предоставянето на почасовите социални услуги ще бъдат наети 32 безработни лица, депозирали своето желание да обгрижват нуждаещите се потребители от цялата община. Общо 73 лица на територията на община Лясковец ще могат да се възползват от услугите, които предлага социалния проек в рамките на 2 години, като това са най-ощетените социални групи - хора с увреждания и техните семейства, самотноживеещи възрастни хора и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.   Според общинската администрация в Лясковец проектът решава проблема с належащата нужда от социални услуги в общността, особено през зимните месеци, като 73 потребители от община Лясковец ще повишават качеството си на живот чрез предоставяне на възможности за достъп до социални услуги и социална подкрепа и за комунално-битови дейности. В същото време, с реализацията на дейностите по новия социален проект, в общината ще бъдат разкрити 32 работни места в сферата на социалните услуги и социалната икономика. До две седмици предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между община Лясковец и договарящия орган – Министерство на труда и социалната политика.