Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 юли 2015 г. 23.07.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.07.2015 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2015/2016 г. 2. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2015 г. 3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2015 г. 4. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 г. 5. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2015 г. 6. Решение за съгласуване на ПУП-ПП - за частта от трасе на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - пътна връзка, довеждащ водопровод и външно електрозахранване, преминаваща в сервитута на поземлен имот с № 000300 - път ІV клас, отразен по КВС на с.Драгижево, община Лясковец, необходими за обслужване на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци”, разположен в ПИ № 000148 по КВС на землището на с.Малък чифлик, община Велико Търново и в ПИ № 000338 по КВС на землището на с.Шереметя, община Велико Търново. 7. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. 8. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. - 2 броя предложения. 9. Възмездно придобиване на право на собственост от физическо лице. 10. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. 11. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 г. 12. План за работа на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2015 г. 13. Питания.