Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 март 2015 г. 20.03.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.03.2015 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2014 г. 2. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2016 - 2018 г. 3. Приемане допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 г. 4. Предоставяне на еднократна парична помощ на Йордан Христов Георгиев от гр.Лясковец за операция в гр.София. 5. Предоставяне на средства за временна финансова помощ: 5.1. на НЧ „Напредък - 1879” гр.Лясковец за финансиране на проект; 5.2. на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница за финансиране на проект; 5.3. на НЧ „Развитие - 1902” с.Мерданя за финансиране на проект. 6. Приемане на План за защита при бедствия в Община Лясковец. 7. Приемане на Общински план за младежта за 2015 г. 8. Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2015 г. 9. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 10. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване” към Фонд „Социална закрила”, Мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. 11. Утвърждаване на списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване, както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ за отглеждане на животни, в съответствие с условията за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. 12. Отдаване под наем за стопанската 2014/2015 г. на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните землища и определяне на наемна цена за ползването им. 13. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в терен по §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 14. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, по видове и категории обекти, през 2014 г. 15. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 г. 16. Питания.