Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Училищното настоятелство при ОУ ”П. Р. Славейков” - Джулюница с нов спечелен проект за проучване на биоразнообразието по река Златаришка 19.12.2014 От месец ноември 2014 г. в ОУ „П.Р.Славейков”, с.Джулюница се реализира проект”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”, които се финансира от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка(Джулюнска) в землището на село Джулюница и зоната, включена в Натура 2000 -“Река Златаришка” BG0000280. В рамките на осем месеца учениците ще повишат познанията си за биологичното разнообразие, ще участват в дейности като залесяване и зарибяване, както и в такива, свързани с опазване и популяризация на биологичното разнообразие в района. Участието в проекта е част от последователната и устойчива политика в областта на екологичното образование и възпитание на учениците, които наскоро реализираха успешно друг проект насочен към облагородяване на дворното пространство на училището. Идеята за проучванията се реализира от Училищното настоятелство в парньорство с училището и ще създаде ползотворно партньорство с обществените институции и организации, имащи пряко занчение за опазване на природното богатство, местното ловно-рибарското дружество, лесничейското стопанство, както и с НПО, родители и жители на селото. Финансирането е на стойност 12 хил. лв, с които ще се оборудва мултимедийна лаборатория, където малките природолюбители ще проучат и създадат база данни за значимите хабитати на крайречните горски съобщества от елши, върби и ясени, както и тревисти местообитания. От видовете за видрата, лалугер, сухоземни костенурки, прилепи, някои видове риби и насекоми както за други животни и растения, обитаващи зоната, включена в Натура 2000. Учениците ще организират конференции и кръгли маси, ще презентират съвременни екологични и природозащитни проблеми, ще работят за повишаване на информираността на местната общност по проблемите за опазването на околната среда.

Училищното настоятелство при ОУ ”П. Р. Славейков” - Джулюница с нов спечелен проект за проучване на биоразнообразието по река Златаришка