Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 ноември 2014 г. 21.11.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на общинския съвет свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г. за отпускате на финансова помощ за проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 2. Издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г. за отпускате на финансова помощ за проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 3. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2015 година. 4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси. 5. Избор на лице, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост. 6. Обявяване на имот - частна общинска собственост, за публична общинска собственост, на основание чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост. 7. Включване имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2014 г. 8. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице - 2 броя предложения. 9. Питания.