Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковец стартира „Училище за толерантност“ 03.11.2014 От месец октомври в град Лясковец стартира проект: „Училище за толерантност”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е успешно защитен от сдружение „Партньори за Лясковец”, а партньор по него е Община Лясковец. Финансовата помощ от Финансовия Механизъм на ЕИП е в размер на 9 555 лева, като сдружение „Партньори за Лясковец” участва с допълнителен принос в размер на 1134 лева. Всички дейности по проекта ще бъдат реализирани за срок от 10 месеца на територията на образователните институции в град Лясковец – двете начални училища и три детски градини, като в рамките на проекта ще бъдат обхванати общо 400 деца и ученици на възраст от 4 до 11 години. Основната цел на проекта е да се намали агресията сред децата и учениците в община Лясковец и да се насърчи толерантността, като чрез използването на интерактивни методи се насърчи разбирането за вербалната агресия. В рамките на проект: „Училище за толерантност” се предвижда подбор и обучение на „посланици на толерантността“, които да разпространяват модела на не агресивно поведение сред връстниците си. Освен това по проекта се предвижда създаването на пространство за насърчаване на толерантността, като това е специално обособен кът за индивидуална и групова работа в Начално училище „Цани Гинчев“, който ще бъде оборудван с интерактивни игри, материали и обзавеждане. По проекта ще бъде наети двама експерти - психолог и педагог, които ще формират групи за развитие на умения с деца на отделни възрасти, като се насърчава използването на език без омразата, нетолерантност и вербалната агресия. Освен групова и индивидуална работа с децата ще бъдат провеждани групови обучения на учители от всички учебни заведения намиращи се в гр. Лясковец, като ще се споделя опит и ще се получава професионална подкрепа при работа с деца, които имат трудности при адаптацията, общуването и образованието или проявяват агресивно поведение. Ключов индикатор за успешно изпълнение на проекта е провеждането на групови занимания с родители с цел повишаване на уменията им за позитивно родителство, разпознаване на агресивните прояви или белезите на децата, които стават жертви на вербална или не вербална агресия, усвояване модели на реакция при проблемно поведение. В рамките на настоящата година това е третия успешно защитен проект на сдружение „Партньори за Лясковец“, като другите два проекта са одобрени за финансиране от Местна инициативна група „Лясковец – Стражица“ със средства от Програмата за развитие на селските райони.

В Лясковец стартира „Училище за толерантност“