Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 октомври 2014 г. 20.10.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на общинския съвет свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.10.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет -Лясковец. 2. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2014 г. 3. Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр.Велико Търново. 4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон на 2014-2015 г. в Община Лясковец. 5. Изменение на Решение № 416/12.02.2014 г. на Общински съвет-Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец. 6. Допълване Списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2014 г. 7. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър превоз. 8. Определяне на цена за водоустойчиви, светлоотразителни стикери със съответния номер на разрешението за таксиметров превоз на пътници. 9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 10. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице - 2 бр. предложения. 11. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет -Лясковец за третото тримесечие на 2014 г. 12. Питания.