Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение на Районната служба противопожарна безопасност и защита на населението, относно противопожарните правила през отоплителния период 17.10.2014 Уважаеми съграждани,   Във връзка с предстоящия отоплителен период, ръководството на РСПБЗН гр. Горна Оряховица напомня основните правила за монтаж, безопасна и безпроблемна експлоатация на димоотводите (комини) и отоплителните уреди: Фугите на зиданите комини задължително се измазват по цялата височина на комина. За всяка печка се предвижда отделен димоотводен канал. Един димоотводен канал може да обслужва две печки в едно жилище, разположено на един етаж, при условие че вертикалното разстояние между отворите за заустване е най-малко 0,3 m. Горими конструкции (дървени греди, ребра, каси на врати, покривни обшивки и др.) се предвиждат на разстояние най-малко 10 см. от телата на комините. Не се допуска включването на димоотводните тръби в комините вертикално през подовите конструкции. Металните комини се предвиждат на разстояние от горимите елементи на сградата, най-малко 1,5 пъти от диаметъра на комина, но не по-малко от 30 см. За недопускане на произшествия, е необходимо печките на твърдо гориво да са технически изправни: облицовани отвътре с огнеупорни тухли, със здрави скари и вратички и да са поставени върху негорими подложки. Печките и димоотводните им тръби трябва да са отдалечени на не по-малко от 50 см. от трудногорими и горимите облицовки и материали. Димоотводните тръби се включват в комините така, че да не пресичат подовите конструкции. Абсолютно се забранява разпалването на печките на твърдо гориво с леснозапалими течности (бензин, нафта). Електрическите нагревателни и отоплителни уреди се поставят на негорима подложка и на безопасно разстояние от горимите материали. Не поставяйте електрическите печки в близост до леглата! Особено важно е това правило да се спазва от трудно подвижните хора и тези, които ги обслужват. Ако електроинсталацията ви е стара, не включвайте едновременно всички електрически прибори. Електрическите предпазители със стопяема вложка сменяйте само със стандартни. Не използвайте неизправни и нестандартни електрически отоплителни уреди и не ги оставяйте работещи без наблюдение. Тези, които ползват газови прибори с пропан-бутан, трябва да знаят, че поставянето им в помещения под нивото на терена е опасно и поради това е абсолютно забранено. Монтирането на тези уреди трябва да се извършва от специалисти, преминали специален курс и запознати с инструкциите за безопасност. Необходимо е строго да се спазва последователността при паленето на газовите уреди: първо се поднася огнеизточникът, след което се пуска газта. Бутилките за съхранение на газ, които използвате трябва да са технически изправни, а тяхното зареждане или подмяда да става само в оторизирани пунктове. Не възлагайте на децата да палят сами печките, или друга дейност, свързана с използването на различни огнеизточници. Не сушете дрехи и други текстилни материали върху печките. За безпроблемна експлоатация е необходимо всяка година преди началото на отоплителния сезон да се извършва профилактично почистване на комините от натрупаните сажди и измазване на отворените фуги. Това се извършва и по време на отоплителния сезон, ако са възникнали проблеми като намаляване на „тягата”, изпускане на дим през отворени фуги и други подобни. Абсолютно е забранено принудителното възпламеняване на саждите в коминното тяло. Горимите отпадъци и ненужните вещи, струпани в подпокривните пространства следва да се отстранят. Те от една страна са предпоставка за лесно възникване и разпространение на пожар, а от друга - сериозно затрудняват гасителната дейност. Нека с общи усилия, спазвайки основните противопожарни правила и норми, да намалим рисковете за нас и имуществото ни.   от ръководството на РСПБЗН