Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 18 септември 2014 г. 17.09.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на общинския съвет свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.09.2014 г. (четвъртък), от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на Кметство Джулюница” в Община Лясковец. 2. Приемане изменение и допълнение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година. 3. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 г. - 2017 г. 4. Прекратяване на Сдружение „За чисти селища”, учредено между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 5. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на ул. "Бузлуджа", от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св.Васил” по ПУП на гр.Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. 6. Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници. 7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с №№ 063030 и 000235 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „До шосето”. 8. Отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост. 9. Питания.