Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 август 2014 г. 22.08.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.08.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година. 2. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2017 г. и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2024 г. 3. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2014/2015 година. 4. Изменение на Решение № 489/31.07.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 5. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 6. Питания.