Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 юли 2014 г. 25.07.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.07.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец. 2. Средищни училища в Община Лясковец, предвидени за включване в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2014/2015 г. 3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета Община Лясковец за второто тримесечие на 2014 г. 4. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2014 г. 5. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 6. Приемане на Правила за публично-частно партньорство в Община Лясковец по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-98/25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. 7. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2014 г. 8. Искане за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, на имот - частна държавна собственост и придобиването му от Община Лясковец. 9. Обявяване на имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение. 10. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 г. 11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 12. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 г. 13. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 г. 14. Питания.