Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2014 г. 20.06.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.06.2014 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец. 2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец" по Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта. 3. Информация за извършените пролетно селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013-2014 г., сравнена с предходната стопанска година. 4. Преименуване на Стадион „Юнак” гр.Лясковец. 5. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 6. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2014 г. 7. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 г. 8. Питания. 9. Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишна награда за заслуги към Община Лясковец – 5 броя.