Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 юни 2014 г. 16.06.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.06.2014 г. (понеделник), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Годишни финансови отчети на „ЛОТОС” ЕООД за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. 2. Обявяване сградата на Музея на гурбетчийското градинарство, находяща се в кв.97, УПИ VІІ по плана на гр.Лясковец, находяща се на ул. „Петър Караминчев” № 22, като сграда с местно историческо и културно значение, във връзка с кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец, като сграда с местно историческо и културно значение в гр.Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.