Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2014 г. 23.05.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2014 г. (петък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2014 г. 2. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210066/17.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: "Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец" по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г., одобрена с Протокол от 16.05.2014 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец. 4. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново. 5. Разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с №№ 140015 и 140014 по Картата за възстановена собственост на землището на град Лясковец, местност "Чифлика". 6. Разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143002 по Картата за възстановена собственост на землището на град Лясковец, местност "Клена". 7. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 г. 8. Питания.