Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Приключи социалният проект „Протегната ръка за по-достоен живот” на Община Лясковец, предоставящ почасови социални услуги в домашна среда 15.05.2014 На 15 май 2014 г. в Заседателната зала на Община Лясковец в 10:30 часа се проведе заключителна пресконференция на проект „Протегната ръка за по-достоен живот” по договор BG051PO001-5.1.04-0099-С0001, по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на организираната заключителна пресконференция бе запознаване на обществеността с постигнатите цели и резултати, след приключване на проектните дейности. Пресконференцията бе открита от г-жа Мария Илчева - консултант проекти при Община Лясковец. Специален гост бе представител на Договарящия орган г-жа Мария Василева - главен експерт отдел „Мониторинг и оценка”, Дирекция „МСПЕИ” при АСП. Ръководителят на проектът - г-жа Ваня Табакова, чрез кратка презентация представи дейностите на проекта. Същият се бе реализирал в рамките на 16 месеца за периода от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г., а стойността му е 169 568.39 лв. В рамките на 12 месеца от 08.04.2013 г. до 07.04.2014 г. са били предоставени три типа почасови социални услуги в домашна среда - дейност при лична помощ, дейности за социално включване и комунално-битови дейности на 86 потребители от гр. Лясковец и съставните на общината села. Потребителите на услугите са били от следните целеви групи: лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица. В рамките на проектните дейности е била осигурена заетост на 26 домашни санитари. С реализиране на проектните дейности бе изградено и оборудвано Звено за услуги в домашна среда в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, ул. „Младост” 2. Разкрити са били две работни места на двама експерти - сътрудник социални дейности и технически сътрудник, които в рамките на 12 месеца от 19.03.2013 г. до 18.03.2014 г. осъществяваха консултации на потребителите на почасови социални услуги, ежемесечен контрол за качеството на предоставените почасови социални услуги и подкрепа на домашните санитари. Ръководителят на проекта сподели резултатите от проведените две проучвания сред потребителите на почасовите социални услуги през месец октомври 2013 г. и месец март 2014 г., относно качеството на предоставените почасови услуги, а именно: депозираното им желание почасовите социални услуги да се продължат да се предоставят и след приключване на проектните дейности, забележки и препоръки към работата на домашните санитари няма, а поставената оценка бе отлична. В края на представяне на проекта Ръководителя със задоволство отбеляза, че заложените крайни резултати са били преизпълнени: при одобрени 52 потребители в първоначално одобрения проект, които да се възползват от почасови социални услуги в края на проекта са се възползвали 86, при одобрени 26 изпълнители на почасови социални услуги, с реализацията на проекта е била осигурена заетост на 28 безработни лица в сектора на социалните услуги. На финалът на заключителната пресконференция бяха представени пред обществеността предприетите стъпки от Община Лясковец, относно устойчивост на предлаганите почасови услуги в домашна среда. Чрез изграденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в началото на месец май 2014 г. Община Лясковец ще продължи да предоставя три типа почасови услуги в домашна среда (лична помощ, дейности за социална подкрепа и комунално-битови дейности) на лица, които имат нужда от постоянно обслужване в ежедневието си, като по този начин ще се преодолее институционалния тип зависимост на тези лица.

Приключи социалният проект „Протегната ръка за по-достоен живот” на Община Лясковец, предоставящ почасови социални услуги в домашна среда