Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 април 2014 г. 17.04.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.04.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Годишен финансов отчет на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД за 2013 г. 2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец. 3. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2014 г. 4. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец от Община Лясковец в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/313061/12.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: "Развитие на нови туристически атракции към Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец" по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 5. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2014 г. - 2015 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г. 6. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. 7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци. 8. Допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 г. 9. Отчет за дейността на читалищата в община Лясковец през 2013 г. 10. Включване на имоти – частна общинска собственост, в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС, през 2014 г. 11. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2014 г. 12. Питания.