Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 март 2014 г. 24.03.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.03.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Даване съгласие за поставяне на мемориален знак в памет на Емил Емилов Шарков, в УПИ-І - за училище, в кв.81 по ПУП на гр.Лясковец. 2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Обновяване на обществена сграда на кметство с.Мерданя, община Лясковец", по Компонент 1 "Кандидатстване с готови инвестиционни проекти" на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. 3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Възстановяване на зона за обществен отдих около читалище "Земеделец" в село Козаревец", по Компонент 1 "Кандидатстване с готови инвестиционни проекти" на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. 4. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи в малките населени места на територията на община Лясковец", по Компонент 1 "Кандидатстване с готови инвестиционни проекти" на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. 5. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение за град Лясковец" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 6. Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност "Партньори за Лясковец" с проект: "Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец" по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 7. Стратегия за организационно развитие на Община Лясковец, изготвена по проект: "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет". 8. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете. 9. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2014 г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите. 10. Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2014 г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаването им. 11. Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец. 12. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 123047 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност "Писунка". 13. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, през 2013 г. 14. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост – 2 броя предложения. 15. Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост. 16. Включване имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС, през 2014 година. 17. Питания.