Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседнаие на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2014 г. 24.02.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Становище за приемане на допълнението на одобрения бизнес-план на ВиК "Йовковци" ООД гр.Велико Търново за удължения регулаторен период до 31.12.2015 г. 2. Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец. 3. Приемане План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2014 г. 4. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2014 г. – 2 броя предложения. 5. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 6. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2014 г. 7. Питания.