Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината 28.01.2014 Община Лясковец стартира проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” за разработване и въвеждане на механизми за активно гражданско участие в процеса на стратегическо планиране и изработване на общински политики. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г.. Договорът за безвъзмездна помощ между Община Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” се сключи на 25.10.2013 г., а продължителността на проекта е 9 месеца. Общата цел на проекта е насочена към подобряване процеса на разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец. Специфични цели на проекта: - Ефективно прилагане на политиките, чрез участието на представителите на общинска администрация и гражданските структури; - Изграждане на стратегическа визия на община Лясковец, отговаряща на обществените нужди; - Въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол на общински политики и проекти. - Целева група по проекта: Общинска администрация Лясковец, представители на структури на гражданското общество. Дейности и очаквани резултати: Основополагаща дейност на проекта е идентифицирането на бъдещи проектни идеи и публично-частни партньорства, които да залегнат като приоритетни проекти за Стратегическия план за развитие на община Лясковец за новия програмен период 2014 – 2020 година. Чрез проведените публични форуми и срещи с всички заинтересовани групи на територията на община Лясковец ще се осигури широко гражданско участие при разработването на основните стратегически документи на общината. Други очаквани резултати при реализация на проекта са: Изготвен социално икономически анализ за територията на община Лясковец, който да послужи като основа за разработване на Общински план за развитие за периода 2014 -2020 г. ; Изработени Правила за публично-частно партньорство за община Лясковец; Изработена методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти; Изготвен Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година; Обучени 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури за прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните политики и проекти; Обучени 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори. Идентифицирани минимум шест проекта и местни партньорства. Проведени 6 броя мини граждански форуми с участието на над 150 местни участници. Обща стойност на проекта е в размер на 73 888,03 лева с финансиране от Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.

Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината