Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 януари 2014 г. 27.01.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно, чл.9 от ЗМДТ. 2. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130155/18.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец" по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 3. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: "Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец" по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 4. Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в Община Лясковец по проект: Чрез ефективна структура към по-добри услуги на гражданите от общините Елена и Лясковец", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-46/09.10.2012 г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет". 5. Информация за дейността на Сдружение "За чисти селища" през 2013 г. и напредъка на проектно предложение № DIR-5112122-1179 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22, Приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г." 6. Отчет на общинския план за действие на младежта за 2013 г. и приемане Общински годишен план за младежта за 2014 г. 7. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143048 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност "Клена". 8. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2014 г. 9. Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на ЗПСК през 2014 г. 10. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли до 31 декември 2013 г. 11. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 г. 12. Определяне и утвърждаване парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2014 г. 13. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2013 г. 14. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 15. Питания.