Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец кандидатства с пет проекта за финансиране по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 22.01.2014 На 22 Януари 2014 г. Община Лясковец представи пет проекта на обща стойност 8 829 986.63 лева за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Предстои проектите да бъдат вкарани за разглеждане от Министерски съвет. Очаквания финансов ресурс по програмата е в размер на 500 млн. лв., като 150 млн. лв. ще бъдат за проекти на централната администрация, а останалите средства да бъдат предоставени на общините в страната. Първия проект „Модернизация на промишлена зона на град Лясковец – изграждане на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти”, цели да се подобри техническата инфраструктура на промишлената зона на град Лясковец като предпоставка за развитие на нови икономически субекти и за постигане на по-високи нива на икономическо развитие. С реализацията на проекта в град Лясковец ще се оформи зона с потенциал за икономически растеж, която да представлява градска територия с преобладаващо предназначение за производство и бизнес, и с функционално състояние и техническа инфраструктура, които да удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващи и на нови икономически дейности. Проекта е на обща стойност 245 285 лева. Втория проект “Комплекс за социални услуги – преустройство и основно обновяване на съществуваща сграда за „Домашен социален патронаж” е насочена към подкрепа на устойчивото и интегрирано развитие на община Лясковец, чрез осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съдействаща за развитието на социалните услуги и подобряването на социалното включване. С реализирането на проекта ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания и подобряване на достъпа до социални услуги; ще бъдат обособени нови сектори за предоставяне на социални услуги - сектор „Кухненски блок”, сектор „Информационно-административна дейност”, сектор „Социални услуги за възрастни” и сектор „Социални услуги за деца и семейства”, Сектор „Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст”; ще се създадат подходящи условия за реална закрила, равен достъп и социално включване на уязвими социални групи на територията на общината и ще се повиши качеството и ефективността на предоставяните социални услуги за населението на община Лясковец. Проекта е на обща стойност 1 267 921.20 лева Третия проект „Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Мерданя, община Лясковец” цели да се подобрят условията на живот в село Мерданя, община Лясковец чрез изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. С реализацията на предвидените дейности по проекта ще се подобри качеството на живот в село Мерданя, община Лясковец и ще осигури качествена канализационна услуга за населението. Проекта възлиза на обща стойност 6 879 214.20 лева. Четвъртия проект „Енергийна реконструкция и модернизация на административната сграда на Община Лясковец” цели да подобри енергийната ефективност на общинската инфраструктура за предоставяне на публични услуги в община Лясковец за постигане на по-високи нива на икономическо развитие и по-добър стандарт на живот. С реализирането на проектното предложение ще се подобри социалната инфраструктура в община Лясковец, благоприятстваща социално-икономическото развитие на региона, ще бъде направена икономия на енергия от обновяването на сградата, намаляване на емисиите парникови газове и други. Проекта е на обща стойност 248 000 лева. Петия проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” цели да повиши качеството на живот на територията на община Лясковец, чрез подобряване условията и обновяването на спортни обекти общинска собственост на територията на град Лясковец. С реализирането на проектното предложение ще бъде реконструирана спортна площадка и изграден достъп за хора с увреждания в град Лясковец, ще бъдат предоставени благоприятни условия за спорт от страна на действащите спортни клубове на територията на община Лясковец и ще бъде предоставено подходящо оборудване съобразено с изискванията за спортните площадки. Проекта възлиза на обща стойност 189 566.23 лева. Резултатите с одобрените проекти се очаква да бъдат оповестени в края на месец февруари 2014 г.

Община Лясковец кандидатства с пет проекта за финансиране по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”