Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обществената трапезария в Община Лясковец продължава още четири месеца през 2014 г. 20.01.2014 Община Лясковец продължава да изпълнява социалния проект „Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец” още 4 месеца (от 02.01.2014 г. до 30.04.2014 г.). Проектът се изпълнява от Община Лясковец, а средствата се осигуряват от фонд „Социална закрила”, гр. София, ул.”Триадица” 2, при Министерство на труда и социалната политика. Цел на проекта: да облекчи живота на хората от социално слаби семейства и хората с увреждания, като им осигури топъл обяд. Капацитетът на Обществената трапезария е 44 ползватели. Териториалният обхват включва социално слаби лица и семейства от град Лясковец. Обществената трапезария осигурява топъл обяд всеки работен ден на уязвимите лица и семейства. Приготвянето и разпределението на храната се извършва от работещите в Домашен социален патронаж гр. Лясковец. Партньори по проекта са: - Областен съвет на БЧК гр. В. Търново; - Общинската организация на хората с увреждания при община Лясковец. Фонд „Социална закрила” гр. София осигурява средства в размер на 8659,20 лв. за изпълнение дейностите на проекта - приготвяне на топлия обяд на потребителите. Като сумата от 7216,00 лв. са средства за хранене на 44 лица за 82 дни (за периода от 02.01.2014 г. до 30.04.2014 г.) по 2,00 лв. на ден. Сумата от 1443,20,00 лв. е за други режийни разходи. Община Лясковец, като бенефициент на този социален проект осигурява средства за възнаграждение на наето лице по граждански договор, като кухненски работник. Областния Съвет на БКЧ гр. В. Търново ще участва с безвъзмездно предоставени хранителни продукти. Общинската организация на хората с увреждания при община Лясковец участва в дейност „Популяризиране на проекта”, чрез участие в комисията по подбор на ползвателите и при необходимост провеждане на консултации. Проектът се управлява от специален екип, в който са включени представители на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, представител на Общинската организация на хората с увреждания при община Лясковец и представител на дирекция „Социално подпомагане” гр. Г. Оряховица. Екипът по проекта е изработил и Правилник за дейността на Обществената трапезарията, чрез който са определени целевите групи, които могат да се възползват от тази услуга, а именно: - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; - Скитащи и бездомни лица и деца.