Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Валентина Владимирова Димитрова 20.02.2023 Съобщаваме ви, че Обявление №М-351 #1 / 02.02.2023 г., на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Преместен“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-351 #1 / 02.02.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 13.02.2023 год.

Обявление №М-351 #1 / 02.02.2023 г.