Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков, с адрес гр. София, жк „Младост 2“ №253, вх. 1, ап. 3, ет. 7 12.11.2021 Съобщаваме ви, че Обявление №М-2805 #1 / 14.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, жк „Младост 2“ №253, вх. 1, ап. 3, ет. 7. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Получателят отсъства“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-2805 #1 / 14.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 12.11.2021 год.

Обявление №М-2805 #1 / 14.10.2021 г.