Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Мария Йорданова Денчева-Заркова с адрес гр. София, Ж.К. „Младост 2“ №231, вх. 7, ет. 1, ап. 57 08.09.2021 Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, жк „Младост 2“ №231, вх. 7, ет. 1, ап. 57. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Получателят отсъства“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 08.09.2021 год.

Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г.