Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Цветан Василев Апостолов с адрес гр. София, Ж.К. „Красно село“, кв. „Борово“ №8, вх. Е, ет. 6, ап. 107 08.09.2021 Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, жк „Красно село“, кв. „Борово“ №8, вх. Е, ет. 6, ап. 107. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Писмото не е потърсено от получателя“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 08.09.2021 год.

Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г.