Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Кремена Панева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26 27.11.2020 Съобщаваме ви, че заверено копие от Заповед №2089 / 04.11.2020 г. и Обявление №М-1616 #4 / 04.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени на постоянния ви адрес: гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“.  С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно със Заповед №2089 / 04.11.2020 г. и Обявление №М-1616 #4 / 04.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината.   Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 27.11.2020 год.

Заповед №2089 / 04.11.2020 г. и Обявление №М-1616 #4 / 04.11.2020 г.