Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Диляна Димова Захариева с адрес район „Слатина“, ул. „Стоил Войвода“ № 3, ет. 1, ап. 3, гр. София 14.09.2020 Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс:  Съобщаваме ви, че копие от Заповед № 1448/ 05.08.2020г. и Обявление № М-743 #3/ 20.08.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Стоил Войвода“ № 3, ет. 1, ап. 3. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“.  С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно със Заповед № 1448/ 05.08.2020г. и Обявление № М-743 #3/ 20.08.2020 на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината.   Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 14.09.2020 год.

Обявление №М-743 #3 / 20.08.2020 г. и Заповед №1448 / 05.08.2020 г.