Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Иван Николов Тодоров с адрес район ул. „Цар Калоян“ № 6, ет. 3, ап. 7, гр. Враца 03.06.2020 Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс:  Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Враца, ул. „Цар Калоян“ № 6, ет. 3, ап. 7. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“.  С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината.   Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 03.06.2020 год.

Обявление №М-743 #1 / 09.04.2020 г.