Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Пламен Радков Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. Краков № 11, вх. А ет. 4, ап. 11 16.12.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-5801 / 23.11.2016 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.     Дата на поставяне на съобщението 16.12.2016 г.