Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Марин Димитров Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. Генерал Гурко № 8 24.11.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-5202 / 01.11.2016 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 24.11.2016 г.