Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Цветан Радев Матеев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Гоце Делчев, ул. Емил Марков 41 вх. А, ап. 1, ет. 1 10.10.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-4152 / 09.09.2016 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 10.10.2016 г.