Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Коста Енчев Михалев с адрес гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Поп Тачо № 8 13.07.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-3086 / 28.06.2016 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.    Дата на поставяне на съобщението 13.07.2016 г.