Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Надежда Костадинова Иванова с адрес гр. София, р-н Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7 06.07.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2637 / 01.06.2016 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.    Дата на поставяне на съобщението 06.07.2016 г.