Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Николина Стефанова Карабелова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба 312 вх. Б, ет. 4, ап. 39 10.06.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-2293 / 11.05.2016 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 10.06.2016 г.