Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Добромир Александров Соколов с адрес гр. София, жк. Люлин № 155, ет. 6., ап. 23 13.01.2016 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-5591 / 02.10.2015 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 13.01.2016 г.