Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Марияна Асенова Николова с адрес гр. София, ул. "Дружба" № 1, ет. 6, ап. 17 08.04.2015 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-1472 / 11.03.2015 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 08.04.2015 г.