Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Мелина Наскова Узунова гр. Лясковец, ул. Моско Москов № 1 вх. А, ет. 2, ап. 6 20.08.2013 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-3659 / 17.07.2013 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 20.08.2013 г.