Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Стефан Петров Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 4 18.07.2013 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-170 / 11.01.2013 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 18.07.2013 г.