Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 124 11.06.2013 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-1139 / 07.03.2013 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.       Дата на поставяне на съобщението 11.06.2013 г.