Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 29 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 29   ОТНОСНО: Отмяна на Решение №12 и Решение №13 по Протокол №4 от 30.11.2023г. на Общински съвет Лясковец.   На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и 1 глас „въздържал се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Отменя Решение № 13 по Протокол № 4 от 30.11.2023г. на Общински съвет Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/