Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 27 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 27   ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 35, ал.1, т.2 от Постановление № 108/09.08.2023 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 10 гласа „за”, „против” няма и 6 гласа „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г., утвърден с т. 1.6. от Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г., както следва: „№ 24. Жасмина Юстиниянова Попова – Старши счетоводител - от гр. Златарица до гр. Лясковец и обратно, считано от 12.12.2023 г.; Списък на лицата от Общински съвет Лясковец, както следва: № 2. Тодор Димитров Тодоров – общински съветник към Общински съвет Лясковец - от с. Джулюница до гр. Лясковец и обратно, считано от 13.11.2023 г.“ № 3. Янко Колев Янков – общински съветник към Общински съвет Лясковец - от с. Джулюница до гр. Лясковец и обратно, считано от 13.11.2023 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/