Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 25 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 25   ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г. и План – сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.   На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.1 и ат.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 14 гласа „за”, „против” няма и 2 гласа „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1.Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г., съгласно Приложение № 1. 2.Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 63 960 лв. и 25 000 лв. допълнително финансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г., съгласно Приложение № 2.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/