Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 24 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 24   ОТНОСНО: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.   На основание чл. 17, ал. 1, т. 10, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Утвърждава Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/