Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 23 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 23   ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2024 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и 1 глас „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2024 г., както следва: месец януари 1.Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2024 г. 2.Управление и разпореждане с общинско имущество. 3.Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец. месец февруари 1.Управление и разпореждане с общинско имущество. месец март 1.Управление и разпореждане с общинско имущество. 2.Отчет за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец през 2023 г. 3.Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2023 г. 4.Издаване на запис на заповед от Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 5.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец за 2024 г. месец април 1.Управление и разпореждане с общинско имущество. 2.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2024 г. в община Лясковец. 3.Отчет на читалищната дейност в Община Лясковец за 2023 г. месец май 1.Управление и разпореждане с общинско имущество. месец юни 1.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021-0032-С01 от 03.07.2023 г. по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021-0032-С01 от 03.07.2023 г. по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 3.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.613-0001 от 29.08.2023 г. по проект „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П. Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 4.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.613-0001 от 29.08.2023 г. по проект „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П. Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 5.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.613-0004 от 29.08.2023 г. по проект „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 6.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.613-0004 от 29.08.2023 г. по проект „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 7.Управление и разпореждане с общинско имущество. 8.Удостояване с почетно звание в областта на културата. 9.Удостояване с годишна награда в областта на културата.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/