Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 21 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 21   ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2023 г.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 198ж, §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), и чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от Междуведомствената комисия за Община Лясковец, създадена със Заповед № АВК-ВТ-346/27.11.2023 г. на Областния управител на област Велико Търново, в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съгласно изготвен Протокол от проведена работна среща на 05.12.2023 г. и възлага на Кмета на Община Лясковец да приеме с двустранни приемо-предавателни протоколи направените инвестиции в активи, както следва: а). Доставка и монтаж на спирателен кран DN 100 мм - 1 бр., монтиран в кранова шахта на ул. “Максим Райкович“ № 32, гр. Лясковец - нов МА на стойност: 301,45 лв. без включен ДДС и доставка и монтаж на пожарен хидрант 70/80 – 1 бр., монтиран на ул. „Кап. Дядо Никола“ № 86, с. Драгижево – нов МА на стойност: 656,85 лв. без включен ДДС, двата актива на обща стойност 958,30 лв. без включен ДДС; б). Аварийна подмяна на участък от вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Иван Вазов” от ОК59-ОК75, гр. Лясковец – частична подмяна на съществуващ актив с инв. № 6982, изпълнен от PЕНD Ø 90 мм, с дължина 188,00 м на стойност: 36 272,54 лв. без включен ДДС; в). Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) – 23 бр., както следва: ново присъединяване на СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 3,00 м, за имот на ул. „Кап. Дядо Никола” № 38, с. Драгижево – нов ДМА на стойност: 301,48 лв. без включен ДДС; ново присъединяване на СВО от PEHD Ø 25 мм, с дължина 6,00 м, за имот на ул. „Витоша” № 10, с. Драгижево – нов ДМА на стойност: 448,04 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 1, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1323,00 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 1А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1323,02 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 2А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1305,06 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 2, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1304,45 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 3, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1301,79 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 4, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1298,32 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 5, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1296,14 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 6, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1319,66 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 7А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1296,75 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 8, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1296,13 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 9, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1296,14 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 10, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1296,73 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 11, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1319,05 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 12А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1319,04 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 14, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1319,05 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 14А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1323,26 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 16, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1323,28 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 18, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1345,22 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 9,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 18А, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1342,01 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 13,50 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 20, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1350,15 лв. без включен ДДС; аварийно изграждане на СВО от PEHD Ø 32 мм, с дължина 13,00 м, за имот на ул. „Иван Вазов” № 62, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1349,52 лв. без включен ДДС всичките на обща стойност: 28 397,29 лв. без включен ДДС. 2. На основание чл. 198ж от ЗВ и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за управление направените инвестиции в активи, приети с приемо-предавателни протоколи. 3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., Община Лясковец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново активите по т. 1. 4. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/