Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 17 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 17   ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет Лясковец, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1.Избира Васил Димитров Христов – Кмет на Община Лясковец за представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. 2.Упълномощава Васил Димитров Христов да представлява Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците, като участва при вземането на решения от него съобразно притежаваните от общината дялове в капитала на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/