Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 16 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 16   ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1.Определя за представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново: Сергей Христов Добрев – Председател на Общински съвет – Лясковец. 2.При невъзможност за участие на определения в т.1 представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново, той да бъде заместван от: Тодор Димитров Тодоров – общински съветник към Общински съвет – Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/