Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 15 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 15   ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Лясковец в Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново.   На основание чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1.Определя Сергей Христов Добрев - Председател на Общински съвет Лясковец за представител в заседанията на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/