Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 14 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 14   ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2023-2024 година в Община Лясковец.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   Приема Информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2023-2024 година в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/